Podstawowe cele

Podstawowymi celem Stowarzyszenia są:  Propagowanie biegania wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia, popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza jego granicami, przeprowadzanie biegów ulicznych i przełajowych na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia, organizowanie cyklicznych spotkań biegowych o charakterze rekreacyjnym.

Promocja Miasta Stargard i Powiatu Stargardzkiego.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.
Promowanie i popularyzowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj. chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy.
Podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji, działanie na rzecz dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych.
Promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.
Podejmowanie działań zmierzających do integracji i aktywizacji środowiska lokalnego.
Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy z innymi organizacjami i grupami nieformalnymi o podobnych celach.
Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Promocja i organizacja wolontariatu.