Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Stargard. Ja się nie ściągam  serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia.

 

Termin spotkania:

14 czerwca 2019r.  godzina 17:00 (I termin)

14 czerwca 2019r.  godzina 17:30  (II termin - w przypadku braku kworum w I terminie)

 

Miejsce spotkania:

Dom Kultury Kolejarza, ul. Szczecińska 17

73-110 Stargard

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania Członków i powitanie uczestników przez Prezesa Zarządu;

2.      Sprawdzenie obecności, stwierdzenie kworum i ważności Zebrania do podejmowania uchwał;

3.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

4.      Przyjęcie porządku obrad;

5.      Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia za
2018 rok. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu;

6.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej;

7.      Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok;

b)      zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok;

c)       przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok

 

8.      Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;

9.      Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej

·       ogłoszenie uchwały w sprawie składu Komisji Rewizyjnej.

10.   Przedstawienie planów działania Stowarzyszenia na rok 2018;

11.   Wolne wnioski i przyjęcie wniosków Walnego Zebrania Członków;